tjenester

IPS Norge AS tilbyr nettbasert opplæring, klasseromsundervisning, kvalitetsevalueringer, foredrag og rådgivning. Tjenestene tilbys alltid fra ansatte med høy teoretisk kompetanse og lang operativ erfaring.

Nettbasert opplæring (16 uker)

Kr. 7 500,-, eks. mva.**

 

Denne nettbaserte opplæringen i IPS er laget for jobbspesialister, metodeveiledere, NAV-veiledere, ansatte i psykiske helsetjenester og andre som er interessert i å lære mer om hvordan man jobber i IPS. Vi presenterer den grunnleggende kunnskapen og de ferdighetene som er nødvendige for å bruke IPS-tilnærmingen.


Opplæringen er beregnet på operativt ansatte som skal hjelpe personer å få ordinært, lønnet arbeid. Interessenter som ikke nødvendigvis skal jobbe operativt med arbeidsrettede tjenester, eksempelvis behandlere i psykiske helsetjenester, bør vurdere en annen type opplæring.


Opplæringen går ikke i dybden på temaer som etablering, organisering, finansiering og andre faktorer som vil bidra til implementering og drift av programmet. En mer omfattende gjennomgang av disse bredere aspektene finner du i Becker og Drakes A Working Life for People with Severe Mental Illnesses (2003). De som er interessert i forskningsperspektivet, bør lese Individual Placement and Support: An Evidence-Based Approach to Supported Employment (2012) av Drake, Bond og Becker.


Opplæringen er delt inn i 6 moduler som kan gjennomføres fleksibelt over en periode på max 16 uker. I hver modul er det lesetekst, videoer og oppgaver som skal besvares. Flere av modulene inneholder også en praktisk oppgave, eksempelvis utvikle karriereprofil og utføre jobbutvikling. Alle teoretiske og praktiske oppgaver må bestås for å kunne gå videre til neste modul. I enkelte av modulene vil du også finne simuleringer, der du kan trene på de praktiske oppgavene. Du kan jobbe med opplæringen når som helst på døgnet, og på hvilken som helst plattform du ønsker (PC, tablet eller smarttelefon).


Opplæringen er basert på den nyeste forskningen og litteraturen på IPS. I tillegg inneholder den ny kunnskap fra områdene nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser, nevrovitenskap m.m., som aldri tidligere er knyttet opp til IPS. Det er også utviklet en egen fagbok (e-bok) som alle deltakere får etter endt opplæring.

Alle deltakere som består samtlige moduler mottar et kursbevis.

Modul 1 

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Modul 6

Oversikt over IPS; Grunnleggende innføring i IPS; forskning, innføring i evidensbasert praksis, de åtte prinsippene og grunnleggende opplæring i kvalitetsskalaen i IPS.

Veiledningsteknikker; Hva er veiledning, grunnleggende ferdigheter i veiledningsteknikker med spesielt fokus på Motiverende Intervju.

Karriereplanlegging; Gjennomgang av ulike tiltak og verktøy på feltet, diskutere åpenhet, arbeidsrettet økonomiveiledning, bruke flere klider, jobbe utenfor kontoret, utarbeide karriereprofiler og jobbsøkplaner.

Jobbutvikling; Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser, tradisjonell tilnærming, jobbutvikling gjennom å bygge arbeidsgiverrelasjoner og hvordan gjøre individuelle jobbsøk. 

Jobbstøtte; Veiledning på arbeidsplassen, støtte til arbeidsgivere, inkludere klientens nettverk, jobbstøttetyper og utarbeide jobbstøtteplaner.

Teamtilnærming; Hva er teamarbeid, teameffektivitet, behandlingsteam, samarbeide med NAV og inkludere nære relasjoner.

Vi forbedrer læringsportalen høsten 2023

Ta kontakt for mer informasjon.


Klasseromsundervisning

Denne opplæringen er beregnet på større virksomheter. Inntil 30 personer kan delta samtidig.


Modul 1 (én dag)*

Kr. 35 000,-, eks. mva.**

 

Grunnleggende innføring i IPS; forskning, innføring i evidensbasert praksis, de åtte prinsippene og grunnleggende opplæring i kvalitetsskalaen i IPS.

 

Det er viktig at deltakerne kjenner til det grunnleggende i IPS-metodikken før videre opplæring tilbys. Dette er blant annet viktig for å få en riktig tolkning av grunnprinsippene og for å utvikle en felles forståelse av metodikken.

 

 

Modul 2 (én dag)*

Kr. 35 000,-, eks. mva.**

 

Utarbeide karriereprofil, diskutere åpenhet, arbeidsrettet økonomiveiledning og grunnleggende ferdigheter i motiverende intervju.

 

Den tidlige fasen av oppfølgingen av klientene er kritisk for det senere arbeidet. Dersom dette arbeidet ikke utføres godt nok vil den senere jobbutviklingen og jobbstøtten være utfordrende.

 

 

Modul 3 (én dag)*

Kr. 35 000,-, eks. mva.**

 

Individuelt jobbsøk, bygge arbeidsgiverrelasjoner og jobbstøtte.

 

Jobbutviklingen i IPS er unik og spesifikk. Uten en grundig jobbutviklingsmetodikk vil det være svært utfordrende å skaffe ordinært, lønnet arbeid innenfor et rimelig tidsrom. Tilnærmingen til jobbutvikling i IPS har vist seg å ikke bare være effektiv i forhold til å oppnå ordinært, lønnet arbeid, men også at den reduserer tiden det tar å oppnå dette.

 

 

 

 

 

Dersom man bestiller alle tre moduler er prisen totalt kr. 90 000,-, eks. mva.**. Reise-, hotell- og diettutgifter kommer i tillegg.

 

Bestiller står fritt til å velge hvilke moduler man ønsker å bestille – og eventuelt rekkefølge. Det anbefales likevel at opplæringen gis i nevnte rekkefølge, gjerne med et opphold mellom de ulike modulene slik at deltakerne har mulighet til å implementere innholdet i opplæringen.

 

Det anbefales at implementering av metodikken følges opp med kvalitetsevalueringer.

 

 

 

 

*Reise-, hotell- og diettutgifter kommer i tillegg.

**Det er ikke mva. på opplæring.

Kvalitetsevalueringer i IPS

Kvalitetsevalueringer er selve rammeverket i IPS-modellen og sikrer at programmer utvikler seg til å ha høy kvalitet. Gode evalueringer er så presise at de kan predikere fremtidige resultater, men mest av alt er de fantastiske styrings- og utviklingsverktøy. IPS Norge AS er kalibrert med The IPS Employment Center og benytter et unikt dataverktøy for innsamling av data og skåring av programmer. Dette gjør at IPS Norge AS er de eneste som kan utføre psykometrisk forsvarlige kvalitetsevalueringer med kun én person! Dette ikke bare reduserer prisen dramatisk, men øker også kvaliteten og gir mer konsistente evalueringer.

Evaluering ordinær (to dager, én person)*

Kr. 35 000,-, eks. mva.

 

For programmer som ønsker å jobbe etter IPS-modellen er det et krav om halvårlige evalueringer til programmet når god kvalitet (100 poeng). Én person utfører en omfattende evaluering av mellomstore programmer (inntil 10 jobbspesialister) og oppsummerer i en rapport som gjennomgås med bedriften per videokonferanse.

 

 

 

 

Evaluering utvidet (to dager, to personer)*

Kr. 50 000,-, eks. mva.

 

For programmer som ønsker å jobbe etter IPS-modellen er det et krav om halvårlige evalueringer til programmet når god kvalitet (100 poeng). To personer utfører en omfattende evaluering av større programmer (inntil 20 jobbspesialister) og oppsummerer i en rapport som gjennomgås med bedriften per videokonferanse.

Det anbefales at det gjennomføres besøk i programmet ved gjennomgang av rapport. Ekstra kostnader kommer i tillegg ved besøk. Ta kontakt for total pris

 

 

 

 

Evaluering hybrid (én dag, én person)*

Kr. 25 000,-, eks. mva.

 

Denne evalueringen benytter seg av eksperimentelle verktøy. Innhenting av informasjon gjøres ved hjelp av digitale spørreundersøkelser. Observasjon og journalgjennomgang gjøres som vanlig ute i bedrift. På denne måten kan alle evalueringer gjøres nærmest identisk, med lik grad av kvalitet og med liten grad av subjektive tolkninger. Metoden tillater også innhenting av større mengder informasjon for mer presis skåring, samt bedre tid til observasjon. Én person utfører en omfattende evaluering av programmer av alle størrelser og oppsummerer i en rapport som gjennomgås med bedriften per videokonferanse.

 

 

 

 

*Reise-, hotell- og diettutgifter kommer i tillegg.

Rådgivning


IPS Norge AS tilbyr rådgivning på strategisk og operativt nivå innenfor psykiske helsetjenester og arbeidsrettet rehabilitering. Med erfarne rådgivere og et omfattende internasjonalt nettverk bistår IPS Norge AS våre kunder med alle faser i implementeringen av IPS.Vurdere implementering

Å ha en presis forståelse av prosessen er ofte en kritisk suksessfaktor for god implementering. Kunnskap om prosesstrinnene, fra idé til implementering starter opp, er avgjørende når virksomhetens rammebetingelser endres eller utfordres.

IPS Norge AS kartlegger ledere og ansatte og deres oppfatninger, analyserer verdidrivere, hjelper til med strategiske veivalg og bidrar til at fremtidsmuligheter og -risikoer blir kommunisert og forstått.Sikre forankring

IPS Norge AS hjelper kunder med å bygge tillit og posisjon overfor interessenter. God kommunikasjon og god implementering går hånd i hånd. Den gode leder forstår denne sammenhengen og sørger for at virksomheten bygger langvarige og gode relasjoner til sine ansatte, kunder, eiere, samarbeidspartnere og andre aktører i samfunnet.Bygge IPS-teamet

Sammensetningen av IPS-teamet er et viktig premiss for et vellykket IPS-program. Med lang erfaring fra både strategisk og operativt arbeid kan IPS Norge AS bistå våre kunder med alt fra jobbanalyse, rekruttering og opplæringsprogram til å sette sammen team.Strukturere IPS-programmet

En vellykket implementering krever god struktur. IPS Norge AS hjelper til med alt fra å diskutere frekvensen på møter i det arbeidsrettede teamet, utforme kontorplass, vurdere føring av journaler, bestemme IT-verktøy til å vurdere resultater som skal overvåkes.

Dette innebærer også å koordinere innsats hos ulike samarbeidspartnere.Bygge opp støtte

Styringsgrupper hjelper til med å planlegge og overvåke implementeringen av IPS og å opprettholde høy kvalitet over tid. Styringsgruppen er satt sammen av et bredt utvalg av interessenter og er besluttende organ for implementeringen av IPS. IPS Norge AS bistår i hele prosessen med å etablere styringsgruppen, gi grunnleggende opplæring i IPS, lage møteplan og agenda, gjennomgå evalueringsrapporter og utarbeide handlingsplaner.Kvalitetssikring

For å nå sitt potensial, må IPS-programmet kontinuerlig forbedre ytelsen - og opprettholde bedring. Vi har erfarne rådgivere som kan hjelpe våre kunder å møte disse utfordringene. IPS Norge AS kan hjelpe til med å levere målbart bedre resultater og opprettholde bedring for virksomheten ved å tilby kvalitetsevalueringer, bistå med å utarbeide handlingsplaner og gi rådgivning om korrigerende tiltak ved behov.


Foredrag


Book et av våre nyttige foredrag av faglig dyktige foredragsholdere som formidler kompliserte tema på en forståelig og inspirerende måte!Innføring i IPS

Foredraget gir en grunnleggende innføring i IPS-modellen. Tema som dekkes i dette foredraget er blant annet kjennetegn på IPS, de 8 prinsipper og kvalitetsevalueringer. Komplekse tema kombineres med forskning og eksempler fra arbeidslivet.

Formålet med foredraget er å gi publikum inspirasjon og motivasjon til å se på sin egen praksis med nye øyne.IPS-modellen og andre målgrupper

Foredraget gir en kort innføring i IPS-modellen og ser på hva vi vet om spredning av modellen til andre målgrupper både fra forskningen og erfaringer fra arbeidslivet.

Formålet med foredraget er å gi publikum en smakebit på hva vi kan forvente av IPS-modellen brukt på andre målgrupper.Jobbutvikling

Foredraget tar for seg jobbutvikling i IPS-modellen. Jobbutvikling i IPS er helt unik, men egner seg også svært godt for andre som jobber med å hjelpe mennesker tilbake i arbeid. Foredraget tar utgangspunkt i jobbutvikling i IPS og hvordan vi kan bli bedre til å jobbe med arbeidsgivere. Foredraget passer for alle som ønsker inspirasjon og påfyll når det gjelder å øke sin jobbutviklingskompetanse.IPS Norge AS tilbyr også skreddersydde foredrag på bestilling.

Copyright©2023 IPS Norge AS

tjenester